Zakládající Smlouva o sdružení

Česká asociace žen - právniček

CWLA Czech Woman Lawyer Association

 

 

Smlouva o sdružení

uzavřená podle § 829 a násl. občanského zákoníku

 

 

Dne 14.5.2004 na konferenci EWLA v hotelu Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1 uzavírají zakládající členky, a to:

 

 • Adamcová Eva, JUDr., soudkyně MS Praha
 • Bínová Pavlína, Ing., právní asistentka Assinfort, Praha
 • Boubínová Božena, JUDr., advokátka, Žatec
 • Buzková Petra, JUDr., ministryně školství, poslankyně parlamentu ČR
 • Cilínková Marie, JUDr., advokátka, Praha
 • Doležalová Martina, JUDr., advokátka, Praha
 • Genčiová Alexandra, JUDr., advokátka, Praha
 • Guluškinová Kateřina, JUDr., ředitelka odboru pro občanství MV ČR
 • Háková Daniela, JUDr., advokátka Praha
 • Hráská Alexandra, JUDr., advokátka, Praha
 • Jermanová Iva, Mgr., advokátka, Praha
 • Juškevič Aleftina, konkurzní správkyně, Baškirská rep.
 • Klenovská Marta, JUDr., advokátka, Chomutov
 • Kloučková Světlana, JUDr., státní zástupkyně NSZ
 • Kociánová Lucie, JUDr. PhD., advokátka, Praha
 • Kořínková Klára, JUDr. PhD., advokátka, Praha
 • Lastovecká Dagmar, JUDr., soudkyně Ústavního soudu Brno
 • Linhartová monika, JUDr., advokátka Praha
 • Machvá Jitka, JUDr., vedoucí odboru ČAK, Praha
 • Marynková Lenka, Mgr., advokátní koncipientka, Praha
 • Millerová Ivana, JUDr., odborná asistentka PF UK Praha, podnikatelka
 • Nechanická Pavla, JUDr., advokátka Praha
 • Novotná Irena, studentka PF UK
 • Olmrová-Nykodýmová Petra, Mgr., advokátka, Praha
 • Papežová Ivana, JUDr., advokátka, Praha
 • Rutland Monika, JUDr., advokátka, Praha
 • Schneeweisová Sylvie, JUDr., advokátka Praha, Brusel
 • Vodičková Marie, JUDr., předsedkyně Fondu ohrožených dětí
 • Vomelová Jana, JUDr., právnička Kanceláře prezidenta republiky

 

tuto Smlouvu o sdružení.

 

 

I.

Účel sdružení

 

Účelem sdružení je naplňování těchto základních cílů sdružení:

 

1. usilovat o zapojení většího počtu žen - právniček do funkcí ve vrcholných politických, státních i odborných organizacích, a to jak českých, tak i v rámci orgánů Evropské unie;

 

2. usilovat o spolupůsobení na tvorbě zákonů, týkajících se přímo nebo ve svých důsledcích žen, rodiny a dětí;

 

3. poskytovat ochranu práv nacházejících se v nepříznivém sociálním postavení, zejména poskytování právní pomoci za sníženou odměnu, případně podávat žádosti o ustanovení zmocněnce soudem ve smyslu § 30 o.s.ř. v rámci soudního řízení;

 

4. věnovat větší pozornost ochraně žen a dětí všech národností nad dodržováním zákonnosti v řízení o azylu;

 

5. vytvářet podmínky ve veřejném mínění pro oznamování domácího násilí a vytvořit podmínky pro poskytnutí jim větší ochrany právní i hmotné;

 

6. podle svého profesního zařazení usilovat o upevnění mravních hodnot ve společnosti zejména zdůrazňováním odpovědnosti, slušnosti, respektu a úcty ke starým a nemocným spoluobčanům a k vyřizování jejich záležitostí volit ohleduplný přístup;

 

7. podporovat soužití muže a ženy v manželství a výchovu v úplných rodinách;

 

8. vytvářet podmínky pro spolupráci s jednotlivými asociacemi žen - právniček v členských státech EU a pro vzájemné styky osobní;

 

9. spolupracovat s Evropskou a Světovou asociací žen - právniček;

 

10. aktivně se účastnit setkání a kongresů těchto asociací, tj. zpracovávání studií, rozborů, konzultací k otázkám evropského práva i evropské ústavy;

 

 

 

II.

Název sdružení

 

Členky se dohodly, že při naplňování cílů sdružení podle této smlouvy budou používat názvu "České sdružení žen právniček" a v cizojazyčných textech též v anglickém jazyce "Czech woman lawyer association" nebo jen "CWLA".

 

 

III.

Sídlo sdružení

 

Sídlem sdružení je Bolzanova 1, 110 00 Praha 1.

 

 

IV.

Způsob výkonu společné činnosti

 

1. Každá z členek je povinna svojí činností přispívat k dosažení cílů sdružení. Činnost sdružení bude spočívat v naplňování úkolů uvedených v čl. I a dalších, které budou přijaty na chůzi sdružení.

 

2. Sdružení bude každoročně pořádat členské schůze, kde bude činnost sdružení a naplňování jeho účelu vyhodnoceno. Usnesení přijímá členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členek, je-li přítomna alespoň třetina členské základny.

 

 

V.

Vložené majetkové hodnoty

 

1. Každá z členek je povinna platit na účet sdružení, který bude založen, členský příspěvek ve výši odsouhlasené na schůzi sdružení nadpoloviční většinou členek.

 

2. Stejným způsobem členky rozhodují o nakládání s peněžními prostředky sdružení, a to k naplňování stanovených cílů.

 

 

VI.

Členství ve sdružení

 

1. Členství ve sdružení je otevřené, tj. kdykoliv v průběhu jeho trvání je možno přijímat další členky sdružení.

2. Každá z členek je oprávněna ze sdružení vystoupit, a to v tříměsíční výpovědní lhůtě.

3. Členka může být z vážných důvodů vyloučena, a to rozhodnutím členské schůze.

 

 

VII.

Trvání sdružení

 

Toto sdružení je uzavřeno na dobu určitou.

 

 

VIII.

Závěrečné ustanovení

 

Tuto smlouvu o sdružení uzavírají členky na ustavující schůzi sdružení dne 14.5.2004 a svým podpisem stvrzují souhlas s jejím obsahem.

Nepřehlédněte

Nejčerstvější informace naleznete na stránce "Aktuálně"!

Informace pro členky Výboru naleznete zde.

Doporučujeme

 

Partneři

 

Unie podnikových právníků ČR - logo

Našli jste chybu?

Pokud máte s prohlížením těchto stránek problém, něco nefunguje či se nezobrazuje správně, oznamte nám to, abychom mohli sjednat rychlou nápravu. Děkujeme.

reklama:

Femina Iuris - 19.-20. listopadu 2009

copyright © 2009 - 2019 CWLA - All rights reserved
powered by WebWorks WebEditor WES © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved